Ngày 25/8/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 596/QĐ-SGDĐT Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. …

Lượt xem:

Đọc bài viết