Nhắc nhở công tác thi đua khen thưởng

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Nghị định 65/2014/NĐ-CP, ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiêt thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng năm 2013;
Căn cứ Quyết định số 22/2015/ỌĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT, ngày 31/12/2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;
Sở Giáo đục và Đào tạo tỉnh Kon Tum nhắc nhở công tác thi đua khen thưởng năm 2015-2016, cụ thể như sau:
1. Tiêu chuẩn bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.
1.1. Các danh hiệu thì đua: Lao động tiên tiến; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; Tập thể lao động tiên tiến; Tập thể lao động xuất sắc; Cờ thi đua cấp tỉnh; Cờ thi đua của Chính phủ: Thực hiện theo Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế công tác thỉ đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
– Riêng danh hiệu Chiến sĩ thi dua cơ sở thực hiện theo Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT, ngày 31/12/2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.
1.2. Các hình thức khen thưởng: Giấy khen của Giám đốc Sở; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương; các hình thức khen thưởng khác của nhà nước: Thực hiện theo Quyết định số 22/2015/QĐ-ƯBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Riêng Bằng khen của Chủ tịch ƯBND tỉnh thực hiện theo Nghị định 65/2014/NĐ-CP, ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng năm 2013.
1.3. Đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”: Thực hiện theo Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT, ngày 31/12/2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục. 
2. Thời gian nộp hồ sơ: Các đơn vị hoàn tất số bộ hồ sơ theo quy định gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo bằng bản in và file mềm theo địa chỉ email vannhong.sokontum@moet.edu.vn trước ngày 05/6 hàng năm. (riêng hồ sơ đề nghị danh hiệu Lao động tiên tiến và danh sách cá nhân đạt thành tích được tính là sáng kiến kinh nghiệm theo điều 10 của Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT, ngày 31/12/2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận gửi về Sở trước ngày 20/5).
Lưu ý:
– Hồ sơ phải sử dụng fonl chữ “Time New Roman”. Riêng danh sách tổng hợp và danh sách trích ngang phải sử dụng Excel.
– Hồ sơ đề nghị Giám đốc Sở công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và đề nghị Giám đốc Sở tặng “Giấy khen”: 01 bộ hồ sơ.
– Hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Chiến sĩ thì đua cấp tỉnh”, “Cờ thi đua cấp tỉnh” và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng “Bằng khen”: 04 bộ hồ sơ.
– Hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vỉ sự nghiệp giáo dục”: 03 bộ hồ sơ.
– Hồ sơ đề nghị Thủ tưởng Chính phủ tặng “Bằng khen” trở lên: 05 bộ hồ sơ.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gỉ vướng mắc các đơn vị phản ánh về Sờ Giáo dục và Đào tạo (qua Đ/c Trung – Phó chánh Văn Phòng) để tham mưu giải quyết.
Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN