Phối hợp công tác tuyên truyền về Liên hoan Nghệ thuật dân gian gấn với Tuần Văn hóa du lịch tỉnh Kon Tum

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 183/SVHTTDL-VP ngày 07/3/2016 của Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch về việc phối hợp công tác tuyên truyền về Liên hoan Nghệ thuật dân gian gắn với Tuần Vãn hóa du lịch tỉnh Kon Tum;
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị có tên trên triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai công tác tuyên truyền về Liên hoan Nghệ thuật dân gian gẳn với Tuần Vãn hóa du lịch tỉnh Kon Tum đên cản bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh về nội dung Liên hoan.
2. Thực hiện việc treo băng rôn (10 băng rôn dọc/đơnvị trường học, có danh sách kèm theo), thời gian treo băng rôn thực hiện từ ngày 10/3/2016 đến hết ngày 23/3/2016.
Tài liệu tuyên truyền, băng rôn do Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch trực tiếp cung cấp.
Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN