Phòng Giáo dục Tiểu học

Huỳnh Thị Thu Vân
Huỳnh Thị Thu Vân Phòng Giáo dục Tiểu học Phó trưởng phòng (phụ trách phòng) 0603889109; DĐ: 0905580063 Email
Vũ Tuấn Anh
Vũ Tuấn Anh Phòng Giáo dục Tiểu học Phó trưởng phòng 0603916927; DĐ: 0983781698 Email
Nguyễn Thị Kim Loan
Nguyễn Thị Kim Loan Phòng Giáo dục Tiểu học Phó trưởng phòng 06032211248; DĐ: 0914209272 Email
Đặng Thị Hoa
Đặng Thị Hoa Phòng Giáo dục Tiểu học Chuyên viên 0932421176 Email
Lê Thị Ngọc Phụng
Lê Thị Ngọc Phụng Phòng Giáo dục Tiểu học Chuyên viên 0905992969 Chuyên viên