Huỳnh Thị Thu Vân
 • Huỳnh Thị Thu Vân
 • Phòng Giáo dục Tiểu học
 • Phó trưởng phòng (Phụ trách phòng)
 • 0603889109; DĐ: 0905580063
Vũ Tuấn Anh
 • Vũ Tuấn Anh
 • Phòng Giáo dục Tiểu học
 • Phó trưởng phòng
 • 0603916927; DĐ: 0983781698
 • Nguyễn Thị Kim Loan
 • Phòng Giáo dục Tiểu học
 • Phó trưởng phòng
 • 06032211248; DĐ: 0914209272
 • Đặng Thị Hoa
 • Phòng Giáo dục Tiểu học
 • Chuyên viên
 • 0932421176
 • Lê Thị Ngọc Phụng
 • Phòng Giáo dục Tiểu học
 • Chuyên viên
 • 0905992969