Lê Châu Vân
 • Lê Châu Vân
 • Phòng Giáo Dục Trung Học
 • Trưởng phòng
 • 0603913024; DĐ: 0905095899
Phan Thị Huỳnh Như
 • Phan Thị Huỳnh Như
 • Phòng Giáo Dục Trung Học
 • Chuyên viên
 • 0964966777
 • pthnhu2909@kontum.edu.vn
Vũ Tuấn Anh
 • Vũ Tuấn Anh
 • Phòng Giáo Dục Trung Học
 • Phó trưởng phòng
 • 0603916927; DĐ: 0983781698
Y Việt
 • Y Việt
 • Phòng Giáo Dục Trung Học
 • Phó trưởng phòng
 • 0603916927; DĐ: 0987375096
Nguyễn Thọ Đức
 • Nguyễn Thọ Đức
 • Phòng Giáo Dục Trung Học
 • Chuyên viên
 • 0602211466; DĐ: 0905061104
Nguyễn Thị Nhung
 • Nguyễn Thị Nhung
 • Phòng Giáo Dục Trung Học
 • Chuyên viên
 • 0603913024; DĐ: 0949 565 666
Y Cảnh
 • Y Cảnh
 • Phòng Giáo Dục Trung Học
 • Chuyên Viên
 • 0987 033 407
 • 9
Lê Thị Hồng Loan
 • Lê Thị Hồng Loan
 • Phòng Giáo Dục Trung Học
 • Chuyên Viên
 • 0979 757 239