• Lê Châu Vân
 • Phòng Giáo Dục Trung Học
 • Trưởng phòng
 • 0603913024; DĐ: 0905095899
Nguyễn Quốc Lượng
 • Nguyễn Quốc Lượng
 • Phòng Giáo Dục Trung Học
 • Phó Trưởng phòng
 • 06032211466; DĐ: 0905196889
 • Nguyễn Thọ Đức
 • Phòng Giáo Dục Trung Học
 • Chuyên viên
 • 0602211466; DĐ: 0905061104
 • Nguyễn Thị Nhung
 • Phòng Giáo Dục Trung Học
 • Chuyên viên
 • 0603913024; DĐ: 0949 565 666
 • Lương Văn Quỳnh
 • Phòng Giáo Dục Trung Học
 • Chuyên viên
 • 0986300797
Nguyễn Đình Vinh
 • Nguyễn Đình Vinh
 • Phòng Giáo Dục Trung Học
 • Chuyên viên
 • 0603913024; DĐ: 01228522945
 • Hà Thị Hạnh
 • Phòng Giáo Dục Trung Học
 • Chuyên viên
 • 0603916927; DĐ: 0976732673