Phòng Giáo Dục Trung Học

Lê Châu Vân
Lê Châu Vân Phòng Giáo Dục Trung Học Phó trưởng phòng (Phụ trách phòng) 0603913024; DĐ: 0905095899 Email
Nguyễn Đình Vinh
Nguyễn Đình Vinh Phòng Giáo Dục Trung Học Phó trưởng phòng 0603913024; DĐ: 01228522945 vinhdi80@gmail.com
Nguyễn Quốc Lượng
Nguyễn Quốc Lượng Phòng Giáo Dục Trung Học Phó Trưởng phòng 06032211466; DĐ: 0905196889 Email
Nguyễn Thọ Đức
Nguyễn Thọ Đức Phòng Giáo Dục Trung Học Chuyên viên 0602211466; DĐ: 0905061104 thoduc13579@gmail.com
Nguyễn Thị Nhung
Nguyễn Thị Nhung Phòng Giáo Dục Trung Học Chuyên viên 0603913024; DĐ: 0949 565 666 Email:
Lương Văn Quỳnh
Lương Văn Quỳnh Phòng Giáo Dục Trung Học Chuyên viên 0986300797 Email:
Hà Thị Hạnh
Hà Thị Hạnh Phòng Giáo Dục Trung Học Chuyên viên 0603916927; DĐ: 0976732673 Email