Phòng Giáo Dục Trung Học

Đoàn Thành Nhân
Đoàn Thành Nhân Phòng Giáo Dục Trung Học Trưởng phòng 0603862670; DĐ: 0905159215 Email:
Lê Châu Vân Phòng Giáo Dục Trung Học Phó trưởng phòng 0603913024; DĐ: 0905095899 Email
Trần Thị Mỹ Hạnh
Trần Thị Mỹ Hạnh Phòng Giáo Dục Trung Học Chuyên viên 0603913024; DĐ: 0944150773 Email: ttmhanhkt@gmail.com
Nguyễn Đình Vinh
Nguyễn Đình Vinh Phòng Giáo Dục Trung Học Chuyên viên 0603913024; DĐ: 01228522945 vinhdi80@gmail.com