Phòng Kế Hoạch - Tài Chính

Lê Thanh Hùng
Lê Thanh Hùng Phòng Kế Hoạch - Tài Chính Trưởng phòng 0603864451; DĐ: 0914973306 Email
Trần Công Hiển Phòng Kế Hoạch - Tài Chính Phó trưởng phòng 0603864451; DĐ: 01687788155 Email
Phan Quang Dũng Phòng Kế Hoạch - Tài Chính Chuyên viên 0606250040; DĐ: 0905863597 Email
Võ Thị Hoa
Võ Thị Hoa Phòng Kế Hoạch - Tài Chính Chuyên viên 0606250040; DĐ: 0905565679 Email
Dương Thị Anh
Dương Thị Anh Phòng Kế Hoạch - Tài Chính Chuyên viên 0603862619; DĐ: 01648717669 Email
Trần Tấn Sự
Trần Tấn Sự Phòng Kế Hoạch - Tài Chính Phó trưởng phòng 0603916903; DĐ: 0914157170 Email