Lê Thanh Hùng
 • Lê Thanh Hùng
 • Phòng Kế Hoạch - Tài Chính
 • Trưởng phòng
 • 0603864451; DĐ: 0914973306
Trần Công Hiển
 • Trần Công Hiển
 • Phòng Kế Hoạch - Tài Chính
 • Phó trưởng phòng
 • 0603864451; DĐ: 01687788155
Trần Tấn Sự
 • Trần Tấn Sự
 • Phòng Kế Hoạch - Tài Chính
 • Phó trưởng phòng
 • 0603916903; DĐ: 0914157170
Phan Quang Dũng
 • Phan Quang Dũng
 • Phòng Kế Hoạch - Tài Chính
 • Chuyên viên
 • 0606250040; DĐ: 0905863597
Võ Thị Hoa
 • Võ Thị Hoa
 • Phòng Kế Hoạch - Tài Chính
 • Chuyên viên
 • 0606250040; DĐ: 0905565679
Dương Thị Anh
 • Dương Thị Anh
 • Phòng Kế Hoạch - Tài Chính
 • Chuyên viên
 • 0603862619; DĐ: 01648717669