Qui định một số yêu cầu đối với VĐV, HLV trong buổi tổng duyệt, lễ Khai mạc và Bế mạc tại HKPĐ tỉnh lần thứ VII năm 2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Nhằm mục đích tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lẩn thứ VII năm 2016 trang trọng, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu càu các đơn vị thực hiện một số qui định đối với việc vận động viên, huấn luyện viên tham dự buổi tổng duyệt, Lễ Khai mạc và Be mạc như sau:
I. Buổi Tổng duyệt
1. Thòi gian: bất đầu từ 16 giờ 30, ngày 12 tháng 3 năm 2016 (đại diện các đoàn và các thành phần liên quan có mặt lúc 15 giờ 45).
2. Địa điểm: Sân vận động tỉnh (đường Trường Chinh).
3. Thành phần tham gia:
– Các đơn vị có cử vận động viên tham gia thi đấu: cử 01 trưởng đoàn/huấn luyện viên (đê xác định vị trí tập kêt, thử tự, lộ trình đi qua lễ đài và vị trí đứng trong sân).
– Các đội tham gia khai mạc: Đội nghi thức, Đội cầm cờ Tổ quốc, cờ HKPĐ, Đội khiêng kiệu ảnh Bác Hồ, Đội cờ hồng kỳ, Đội rước đuốc, Đội đồng diễn, Đội cầm bảng tên các đơn vị.
– Các thành viên tham gia tổ chức Lễ Khai mạc.
4. Một số yêu cầu
– Các thành phần tham gia buổi Tổng duyệt có mặt đúng thời gian qui định và thực hiện theo hướng dẫn của Ban tổ chức.
– Đảm bảo đủ số lượng.
II. Lễ Khai mạc
1. Thời gian: bắt đầu từ 18 giờ 30, ngày 14 tháng 3 năm 2016 (các VĐV, HLV và các thành phần liên quan có mặt lúc 17 giờ).
2. Địa điểm: Sân vận động tỉnh (đường Trường Chinh).
3. Một sổ yêu cầu đổi vói các đon vị tham ẹia diễu hành:
– só lượng mỗi đoàn tham gia diễu hành: toi thiểu 32 người/đơn vị (nếu đơn vị nào không đủ nhân sự, tự liên hệ với các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Kon Tum để mượn người nhằm đáp ứng qui định trên).
– Trang phục:
+ Trưởng đoàn: Nam mặc comple, thăt caravat; Nữ: quân, áo dài.
+ Cán bộ, giáo viên: trang phục công chức.
+ 1 lọc sinh: mặc trang phục thể dục thể thao có in tên đơn vị. Riêng đối với các Irường Pho Lhỏng dàn lộc nội Irủ, ngoài trang phục trên, học sinh khoác áo dồne phục dàn tộc thiều so của Lrirửng.
– Một sổ yêu cảu khác:
+ Trang bị 01 cờ To quốc nhỏ cho các thành viên trong đoàn.
+ Học sình phãỉ đầu lóc gọn gàne; áo quần sạch sẽ.
+ Tuyệt đôì tuân lliủ vị trí tập kêt và sự điêu hành của Ban tô chức khi tham dự LỄ Khai mạc.
+ Khi dieu hành, mồi doản di iheo 04 hàng dọc, thẳng hàng ngang; nét mặt phân khởi, vuì tuới, vây cờ vủ nhìn về phía lễ đài khi diễu hành qua lễ đài.
+ Trong thời íiian lỏ chức Lề Khai mạc, các thành viên trong đoàn đứng ihăna hàng, khônũ. được nsòi hoộc dí ra khỏi vị trí của đoàn và phải luôn giữ trật tự.
III. Bế mạc
1. Thời gian: 14 giở 30. гщау 18 tháng 3 năm 2016 (các VĐV, HLV và các thảnh phản tiên qtiíui có mặi lúc 14 liiờ 00).
2. Địa diểm: Nhà Đa Iiãim – Lrường THPT Kon Tum.
3. Một số yêu cầu đoi với các đoàn tham gia Bế mạc:
– Các đơn vị trên địa bàn huyện: có ít nhất 10 người tham dự/đom vị.
– Các đơn vị trên địa bàn thành phó: có ít nhất 40 người tham dự/đơn vị.
– Thành phần: Trưởng đoản; cán bộ đoàn và vận động viên.
– Trang phục:
+ Trưởng đoàn, cán bộ của đoàn: Trang phục công chức.
+ Vận động viên: trang phục thể thao.
Trên đây là một số qui định đối với vận động viên, huấn luyện viên tham dự buổi tổng duyệt, Lễ Khai mạc và Be mạc tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Turn lần thứ VII năm 2016, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN