Quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 29/10/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 5624/BGDĐT-GDTX về việc hướng dẫn quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh thực hành trình độ A, B, C ban hành theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 (gọi tắt là Quyết định số 177) và Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 về việc quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành (gọi tắt là Quyết định số 66).
Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển Công văn số 5624/BGDĐT-GDTX ngày 29/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để các đơn vị nghiên cứu, vận dụng vào việc quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ sang Khung năng lực ngoại ngũ’ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.