Quyết định công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 24/02/2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-SGDĐT về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.