Rà soát địa bản thường trú của học sinh đủ điều kiện xét học sinh bán trú, đủ điều kiện hưởng chính hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Chương trình dự kiến xây dựng quyểt định quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 02/4/2016 của ủy ban nhân nhân dân tỉnh Kon Tum;
Để có cơ sở tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định điều chỉnh, bổ sung địa bàn thường trú của học sinh được xét học sinh bán trú, được xét hưởng chính sach hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm học 2016- 2017 và những năm học tiếp theo;
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu càu các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phổ
– Chỉ đạo các trường tiểu học, THCS trên địa bàn căn cứ Quyết định số 33/2014/QĐ-ƯBND ngày 26/6/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành tiêu chí học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum; các quyết định của cấp có
thẩm quyền quy định vùng cỏ điều kiện kinh tể – xã hội đặc biệt khó khăn hiện đang còn hiệu lực1 để rà soát, xác định địa bàn thường trú của học sinh tiểu học, THCS đủ điều kiện xét học sinh bán trú năm học 2016- 2017 đổi với trường họp địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn hoc sinh không thể đi đến trường và trở vê nhà trong ngày.
– Tổng hợp kết quả rà soát theo biểu 01 gửi kèm.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN