SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRIỂN KHAI TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) và Công văn số 309/UBND-NC, ngày 10/2/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, Sở Giáo dục và Đào tạo đã rà soát, lập danh mục các thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm cắt giảm chi phí cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính, cụ thể:
1. Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông
2. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông
3. Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông
4. Giải thể trường trung học phổ thông
5. Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp
6. Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động
7. Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp
8. Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp
9. Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên
10. Sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên
11. Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên
12. Thành lập trung tâm ngoại ngữ-Tin học
13. Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học
14. Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện
15. Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh
16. Thành lập trường trung học phổ thông chuyên
17. Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học phổ thông chuyên
18. Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ-Tin học
19. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.
Việc giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện không chỉ tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, mà còn tăng cường trách nhiệm cả cán bộ, công chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng một nền hành chính phục vụ, văn minh, hiện đại.