Tăng cường công tác quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập

Lượt xem:

Đọc bài viết

Qua thống kê, báo cáo tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập (GDMN NCL) của các huyện/thành phố theo công văn số 1332/SGDĐT-GDMN của Sở Giáo dục và Đảo tạo ngày 16 tháng 11 năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tăng cường công tác quản lý các cơ sở GDMN NCL, cụ thể như sau:
I. Một số vấn đề về quản lý các nhóm, lớp ngoài công lập
1. Các điểm nhóm NCL đã được cấp phép hoạt động
– vẫn còn một số điểm nhóm, lớp độc lập có số lượng trẻ vượt quá quy định 50 trẻ/nhóm, lớp (Hoa Trạng Nguyên 2, nhóm 19 Kapa Kơlơng, nhóm TT Bình Minh -Thành phố Kon Tum).
– Một số nhóm trên 8 trẻ chưa cỏ giáo viên mầm non (Xí nghiệp may, Vành Khuyên, Quỳnh Thư -Thành phố Kon Tum) (theo khoản 4, điều 14 của Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 về Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục quy định người giữ trẻ chỉ được giữ nhóm có tối đa 7 trẻ).
– về số lượng giáo viên/trẻ/lớp theo quy định: Hầu hết các nhóm, lớp độc lập chưa đảm bảo.
2. Các điểm nhóm NCL chưa cấp phép
– 61 điểm nhóm đang hoạt động chưa cấp phép (Kon Tum: 03, Đăk Hà: 02, ĐăkTô: 17, Ngọc Hồi: 27, Sa Thầy: 11, la Dh’rai: 01).
– 42/53 điểm nhóm có tối đa 7 trẻ cơ sở vật chất chưa đảm bảo theo quy định.
II. Một sổ nhiệm vụ, giải pháp cần tổ chức chỉ đạo thực hiện
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu úy ban nhân dân huyện/thành pho ban hành văn bản chỉ đạo ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo đối với các cơ sở GDMN NCL; thực hiện tốt việc phân cấp zuản lý giáo dục tại địa phương; chỉ đạo quy hoạch các cơ sở GDMN ở các khu đô thị, khu công nghiệp, khu đông dân cư.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường mầm non công lập chủ động phối hợp với ủy ban nhân dân xã/phường/thị tran trên địa bàn tiến hành rà soát kiểm tra, tư vẩn các cơ sở GDMN NCL về điều kiện thành lập trường, nhóm, lớp: Quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của ngành,…. Thường xuyên đưa các nội dung trong công tác quản ]ý GDMN NCL vào các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề với hiệu trưởng, chủ trường, chủ
nhóm, lóp mầm non trên địa bàn.
3. Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở GDMN NCL:
Thường xuyên kiểm tra công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, đảm bảo an toàn cho trẻ; có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế, quy định theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/06/2015 về ban hành quy chể tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục (số lượng trẻ theo quy định, điều kiện cơ sở vật chất, chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, người giữ trẻ…).
4. Đối với cơ sở GDMN đang hoạt động chưa cấp phép:
Căn cứ vào điều kiện của nhóm, lớp để hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ cho chủ trường, chủ nhóm lớp hoàn thiện các điều kiện được cấp phép theo quy định. Riêng đối với các cơ sở GDMN NCL không đủ điều kiện hoạt động: Có biện pháp xử lý và kiên quyết đình chỉ các cơ sở GDMN không đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Tiến hành rà soát người giữ trẻ, nhân viên trên địa bàn chưa được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, có giải pháp phù hợp để các đối tượng này được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các cơ sở GDMN NCL đã được cấp phép hoạt động và các cơ sở GDMN NCL chưa cấp phép trên địa bàn để phụ huynh lựa chọn trường,
lóp, đảm bảo điều kiện chăm sóc giáo dục cho con em mình. Đồng thời tuyên truyên cho nhân dân trong khu dân cư, tô dân phố giám sát, phát hiện các cơ sở GDMN NCL hoạt động trái quy định, không đảm bảo an toàn cho trẻ, đề nghị với
chính quyền địa phương xử lý theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng giáo dục và đào tạo các huyện/
thành phố triển khai và thực hiện nghiêm túc công văn này. Báo cảo tình hình, kết quả thực hiện bằng văn bản và qua hộp thư điện tử phòng GDMN: phonggdmn.sokontum@moet.edu.vn trước ngày 15/03/2016./.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.