Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học tích cực nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa (XI)

Ngày đăng: Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN