Tập huấn tổ chức các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục trung học qua hệ thống mạng thông tin

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở GD&ĐT thông báo kế hoạch tập huấn tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục trung học qua hệ thống mạng thông tin với các nội dung cụ thê sau:

1. Mục đích:

Thực hiện nhiệm vụ đây mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Yêu cầu:

–     Các đơn vị cử thành phần tham dự lớp tập huấn đảm bảo đúng yêu cầu về số lưcmg và thời gian theo qui định.

–     Sau lớp tập huấn do Sở GDĐT tổ chức, các đơn vị tổ chức tập huấn lại cho giáo viên của đơn vị mình; phân công cán bộ phụ trách hệ thống “Trường học trực tuyên” đảm bảo cho hệ thống hoạt động thường xuyên và hiệu quá.

3. Nội dung tập huấn

Sử dụng mạng thông tin trong công tác quản lý, triến khai các hoạt động liên quan đến giáo dục trung học:

a)  Bồi dưỡng phát triển năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên; xây dựng mô hình trường học ảo,…

b) Xây dựng tài liệu điện tử và tổ chức diễn đàn trên mạng về các hoạt động liên quan đến GDTrH và GDTX;

c) Tổ chức Cuộc thi khoa học, kỳ thuật cấp quốc gia học sinh trung học; Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn; Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích họp;…

Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.