Tham gia cuộc thi video về Mô hình trường học mới VNEN

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Công văn số 300A/GPE-VNEN ngày 10/11/2015 của Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào tạo vể việc to chức cuộc thi video về Mô hình trường học mới (VNEN) nhằm đánh giá và động viên những tập thê, cá nhân giáo viên các trường tiểu học đã tích cực thực hiện và triển khai sáng tạo việc áp dụng Mô hình VNEN ở các địa phương,
Sờ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum phát động Cuộc thi video về Mô hình trường học mới, cụ thể như sau:
1. Mục đích cuộc thi:
1.1. Tạo cơ hội cho các giáo viên có tâm huyết, sáng tạo chia sẻ những thành công đã đạt được trong triển khai đổi mới giáo dục và áp dụng mô hình VNEN;
1.2. Khuyến khích giáo viên trong việc thực hiện các hoạt động sư phạm hiệu quả, sáng tạo theo mô hình VNEN một cách toàn diện, qua đó phát hiện và giới thiệu các điển hình đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực của học sinh;
1.3. Tạo điều kiện cho giáo viên tự học và nâng cao hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học, trao đổi kinh nghiệm và phát triển chuyên môn thông qua phô biến rộng rãi những bài học kinh nghiệm và thực tiễn tốt các điển hình của mô hình VNEN;
1.4. Giúp cơ quan quản lý giáo dục chỉ đạo đồi mới các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và hỗ trợ phát triển kỹ năng nghề nghiệp thông qua phân tích các video dạy học.
2. Nội dung cuộc thi gồm các chủ đề:
2.1 Các hoạt động dạy, hoạt động học trong lớp của mô hình VNEN;
2.2. Các hoạt động tự quản và hoạt động Hội đồng tự quản học sinh, hoạt động sử dụng công cụ hồ trợ học tập trong lớp;
2.3. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo;
2.4. Các hoạt động tự đánh giá của học sinh, đánh giá của giáo viên trong quá trình học tập;
2.5. Những hoạt động đổi mới công tác quản lý trường tiểu học;
2.6. Những hoạt động sư phạm sáng tạo khác có liên quan tới mô hình VNEN.
3. Yêu cầu về cuộc thi
3.1. Mỗi giáo viên được lựa chọn một hoặc một số chủ đề nêu trên để xây dựng các video tham gia Cuộc thi;
3.2. Việc tổ chức cuộc thi phải đảm bảo thực tể, tự nguyện, khách quan, trung thực, công bằng, phù họp với điều kiện của nhà trường, giáo viên;
3.3. Kết quả Cuộc thi có tác dụng nhàm phổ biến kinh nghiệm thực tiễn dạy học theo mô hình VNEN.
4. Đối tượng và điều kiên tham dự Cuộc thi:
4.1. Đối tượng tham gia: là giáo viên hoặc cán bộ quản lý giáo dục đang trực tiếp dạy học và công tác trong các trường tiểu học áp dụng mô hình VNEN;
4.2. Điều kiện dự thi theo các cấp: Cá nhân tham gia dự thi video cấp Trường phải dược Ban tổ chức cuộc ihi cẩp Trường giời ihiệu. Cá nhân được bình chọn ihi video cap Huyện/TP phải dược số phiếu binh chọn cao nhất theo quy định vả được Ban tô chức câp Trường lựa chọn. Cá nhân được bình chọn ihi video câp Tinh phái được sổ phiểu bỉnh chọn cao nhẩt theo quv định và được Ban tổ chúc cấp Huỵện/TP lựa chọn. Cá nhân được bỉnh chọn thi video câp Trung Uững phải được sổ phiêu binh chọn cao nhất theo quy định và được Ban tổ chức cấp Tỉnh lựa chọn.
5. Các cấp tổ chức, thời gian và địa điểm tỗ chức Cuộc thi:
5.1. Các trường tiểu học, Phòng GD&ĐT huyện/TP và Sở GD&ĐT thành lập các Ban tổ chức Cuộc thi tương ứng từng cấp (Cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh). Mỗi cấp được tổ chức cuộc thi định kì 2 lần/năm học (vào học kì 1 và học kì 2).
5.2. Cuộc thi cấp trường lần thứ nhất năm học 2015-2016 dự kiến tổ chức vào 12/2015. Các cuộc thi cấp huyện, tỉnh và trung ương sẽ tổ chức sau cuộc thi cấp trường và được quy định trong văn bản hướng dẫn tiếp theo của Bộ GD&ĐT.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.