Thành lập tổ trọng tài Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 02 tháng 3 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum ra Quyết đinh thành lập tổ trọng tài Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2016 nội dung như sau:
Điều 1. Thành lập Tổ Trọng tài Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2016, gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Tổ Trọng tài có nhiệm vụ tồ chức, điều khiển trận đấu của các môn tại Hội khỏe Phù Đổng công bàng, khách quan, đúng Điêu lệ đã được ban hành.
* Nhiệm vụ cụ thể của các thảnh viên Tổ trọng tài do Tổ trưởng phân công.
– Thời gian: Ngày 07/3/2016 và từ ngày 11/3/2016 đến ngày 18/3/2016 {Mời các thành viên tổ Trọng tài dự họp để triển khai cỏng việc vào iúc 09h00, ngày 07/3/20ỉ6 tại Hộỉ trường Sở Giáo dục và Đào tạo).
– Địa điểm: thành phổ Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
– Kinh phí: Kinh phi ăn ờ, đi lại cùa giảo viên tham gia Tô Trọng tài do đơn vị cử đi chịu trách nhiệm chi trả, thực hiện iheo che độ công tác phi hiện hành.
Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN