Thông báo danh sách giáo viên được phê duyệt dự xét thăng hạng đối với giáo viên mầm non

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 04/11/2020 Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non của Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Thông báo số 01/TB-THGVMN vầ việc Thông báo danh sách giáo viên  được phê duyệt dự xét thăng hạng đối với giáo viên mầm non.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.