Thông báo kết quả kiểm tra theo nội dung đơn thư

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 09/12/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 201/TB-SGDĐT về Kết quả kiểm tra theo nội dung đơn tố cáo tại Trường PT DTNT huyện Tu Mơ Rông.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.