Thông báo khẩn số 1 (tìm người có đến các địa điểm với ca COVID-19 – Chốt Sao Mai)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 21/7/2021, Sở Y tế đã ban hành Thông báo khẩn số  3285/TB-SYT Về việc tìmn gười có đến các địa điểm với ca COVID-19. Đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi tới toàn thế cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết, thực hiện. Nội dung thông báo như sau: