Thông báo nộp dữ liệu Quản lý nhà trường cuối năm 2013-2014

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Công vãn số 1616/BGDĐT-KHTC ngày 31/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình triển khai hệ thống phần mềm quản lý trường học VEMIS; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thành phổ và các đơn vị trực thuộc Sở nộp dữ liệu phần mềm Quản lý trường học, cụ thể như sau:

1. Các phân hệ nộp dữ liệu
1.1. Phân hệ Thống kê EMIS
1.2. Phân hệ Quản lý học sinh
1.3. Phân hệ Quản lý cán bộ, giáo viên (PMIS)
1.4. Phàn hệ Quản lý thư viện
1.5. Phân hệ Ọuản lý thiết bị.
2. Thời điểm làm mốc lấy dữ liệu
Thống nhất mốc thời diểm lấy dữ liệu ngày 25/5/2014 (kết thúc năm học).
3. Ọuỵ trình thực hiện
3.1 Đối với các cơ sở giáo dục: Hoàn chỉnh dữ liệu, kết xuất dữ liệu cùa đơn vị. Đơn vị thuộc quyền quản lý của Phòng nộp về Phòng GD&ĐT; đơn vị trực thuộc Sớ nộp về Sở qua email phongcntt.sokontum@moet.edu.vn. Thời gian gửi dữ liệu cuối cùng ngày 25/5/2014.
3.2. Đối với các Phòng GD&ĐT:
– Tổng hợp các file dữ liệu của các trường thuộc quyền quản lý (sử dụng phần mềm tổng hợp ờ cấp phòng), kiểm tra, so sánh tương quan dữ liệu so với đầu năm, kểt xuất dữ liệu của phòng GD&DT.
– Nộp file dữ liệu tổng hợp cấp phòng và các file dữ liệu các trường thuộc quyền quản lý. Thời gian gửi dữ liệu trước ngày 31/5/2014.

Nội dung chiết xin xem thêm file đính kèm.