Thông báo về Hội thi đồ dùng, đồ chơi tự làm cấp học mầm non tỉnh Kon Tum năm hoc 2015-2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về Hội thi đồ dùng, đồ chơi tự làm cấp học mầm non năm học 2015-2016, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
– Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi của giáo viên mầm non phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, đáp ứng theo yêu cầu Chương trình giáo dục mầm non.
– Lựa chọn những bộ đồ dùng đồ chơi chất lượng, sáng tạo và có tính ứng dụng cao trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ tham gia triển lãm cấp Bộ.
2. Yêu cầu
– Việc tổ chức Hội thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, phổ biến kinh nghiệm làm đồ dùng, đồ chơi.
– Đề cao tính hiệu quả, tránh hình thức, không gây áp lực cho giáo viên mầm non.
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIÈU KIỆN THAM GIA
1. Đối tượng
Là giáo viên mầm non đang ẹiảng dạy ở các loại hình trường, lớp công lập hoặc ngoài công lập có đồ dùng, đồ chơi tự làm được công nhận xếp loại Tốt trở lên ờ cấp huyện và cấp trường đối với trường Mầm non Thực hành Sư phạm Kon Turn năm học 2015-2016.
2. Điều kiên
. Hội đồng khoa học cấp cơ sờ tổ chức đánh giá, xếp loại và tuyển chọn các bộ dô dùng, đỏ chơi tự làm của giảo viên mầm non đế tham gia hội thi, nhằm đáp ứng mục đích, yêu cầu của hội thi cap lỉnh.
III. TỐ CHỨC THI VÀ ĐÁNH GIÁ
1. Thời gian, địa điểm
– Tiếp nhận hồ sơ dự thi: Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường Mầm non Thực hành Sư phạm Kon Tum gửi báo cáo kết quả tổ chức hội thi cấp cơ sở và hồ sơ đăng kí dự thi theo qui định về Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 01/3/2016; đơn vị nào không đảm bảo yêu cầu về hồ sơ và gửi hồ sơ sau ngày qui định, đơn vị đó không được tham gia dự thi.
Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN