Danh bạ điện thoại ngành Giáo dục

Ngày đăng: Lượt xem:

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỦA CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC

CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM

 

Stt Bộ phận Họ và tên Chức vụ ĐTCQ ĐTNR ĐTDĐ
 1  

Lãnh đạo Sở

Nguyễn Phúc Phận Giám đốc 3862 672 0985 222 096
 2 Nguyễn Hoá P. Giám đốc 3914560 3863524 0906 426 877
 3 Nguyễn Trọng Thắng P. Giám đốc 3864118 3910889 0905 123 988
 4 Đinh Thị Lan P. Giám đốc 3861609 0905 200 974
 5  

 

 

 

Văn phòng

Trần Hữu Thạnh  CVP 3914 325 3866553 0905 855 669
 6 Huỳnh Thị Thu Vân Phó CVP 3889109 3866553 0905 580 063
 7 Nguyễn Văn Trung Phó CVP 01663321118
 8 Lê Xuân Trường Kế toán 3862 310 3862299 0935 873 257
 9 Bùi Thị Liên Văn thư 3869653 0946 438 222
10 Hoàng Thị Thanh Hải Chuyên viên  

 

3914 324

0935 195 999
11 Nguyễn Thị Thuyến Nhân viên 01648291800
12 Trần Ẩn Lái xe 3866464 0905 219 512

0935 391 689

13 Nguyễn Văn Tân Lái xe 3866886 0905 123 994
14 Nguyễn Ngọc Chi Lái xe 3866894 0914 206 673
15 Trịnh Ngọc Dũng Bảo vệ 3912194 01282704075
16 Nguyễn Vinh Hòa Bảo vệ 0903 922 470
17  

Phòng

Kế hoạch – Tài chính

Đào Quang Minh Trưởng phòng 3862619 3867018 0903 533 089
18 Lê Thanh Hùng P. TP 3864451 0903 579 596
19 Bùi Vũ Phong Chuyên viên 0988 987 868
20 Trần Công Hiển Chuyên viên 3864451 3865841 01687788155
21 Trần Văn Thanh Chuyên viên 3862619 0905 042 799
22 Dương Thị Anh Chuyên viên 01648717669
23  

Phòng Thanh Tra

 

Huỳnh Thời Chánh TTr 3917529 3865495 0905 156 107
24 Nguyễn Thế Minh P. Chánh TTr  

3916903

0905 367 611
25 Trần Tấn Sự Chuyên viên 0914 157 170
26 Phòng

Giáo dục TX-CN

Nguyễn Đức Thanh Trưởng phòng  

2211466

3866595 0983 759 572
27 Nguyễn Quốc Lượng Phó TP 3915324 0905 196 889
28 Nguyễn Phi Hải Chuyên viên 2210512 0905 247 512
29 Nguyễn Thọ Đức Chuyên viên 0905 061 104
30  

Phòng

Giáo dục dân tộc

31 Văn Trọng Lưu P. TP 3861993 0988 618 698
32 Y Việt P. TP 0987 375 096
33  

Phòng

Tổ chức – Cán bộ

Lê Xuân Thạnh Trưởng phòng 3863216 3861948 0905 117 725
34 Hà Tiến Dũng P. TP  

3864227

3867394 0985 925 126
35 Trương Quang Hà P. TP 3866422 0935 200 232
36
37 Phòng

Giáo dục Trung học

Đoàn Thành Nhân Trưởng phòng 3862670 0905 159 215
38 Trần Đạo P. TP  

3913024

0907 253 444
39 Lê Châu Vân P. TP 3868447 0905 095 899
40 Trần Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên 0944 150 773
41 Nguyễn Đình Vinh Chuyên viên 01228522945
42 Phòng

KT&QLCLGD – Công nghệ thông tin

Phạm Đại Cảnh Trưởng phòng 3862353 0989 160 159
43 Nguyễn Ngọc Dũng Phó.TP 3914326

3863815

3914326

0979 752 097
44
45 Trần Lê Quý Thủy Chuyên viên 0905 262 967
46  

Phòng Giáo dục Tiểu học Mầm non

 

Võ Xuân Thuỷ Trưởng phòng 3864682 3863773 0905 189 924
47 Nguyễn T Như Quỳnh Phó TP  

3863817

3868652 0905 387 548
48 Phạm Thị Xuân Toàn Phó TP 38668943 0914 209 272
49 Nguyễn Thị Kim Loan Phó TP  2211248

 

3911079 0905 359 139
50 Nguyễn Thị Nguyệt Chuyên viên 0905 674 566
51 Phòng Chính trị tư tưởng Vũ Tuấn Anh Trưởng phòng  

3916927

3866524 0983 781 698
52 Nguyễn Ngọc Quốc Phó TP 0982 779 729
53 Nguyễn Thiện Nguyên Chuyên viên 0905 791 177
54 Tạ Thị Thanh Chuyên viên 0962 445 969
55 Hà Thị Hạnh Chuyên viên 0976 732 673
56  

Ban

Quản lý Xây dựng

Phan Quang Dũng Trưởng ban  

6250040

3866173 0905 863 597
57 Võ Thị Hoa Chuyên viên 3863698 0905 565 679
60 Nguyễn Văn Lượng Chuyên viên 0905 948 668
61  

Công đoàn Ngành

Nguyễn Văn Dũng Chủ tịch 3862697

 

3864325 0903 596 226
62 Nguyễn Minh Hoàng P. Chủ tịch 0907 455 135
63 Phan Thị Túy Kế toán 0935 926 305

CÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SỞ

Stt   Họ và tên Chức vụ ĐTCQ ĐTDĐ  
Phòng GD&ĐT Thành phố Trần Việt Hùng Trưởng phòng 3863489 0905 156 679 ĐT: 3862204

Fax: 3910213

Lê Thị Bích Thảo Phó TP 3861568 0905 615 659
Thái Khắc Hòa Phó TP 3868774 0914 137 149
Phòng GD&ĐT

huyện Đăk Hà

Ng Hoàng Thích Trưởng phòng 3822076 0914 156 886  

ĐT+Fax: 3822120

Lê Thị Nhung Phó TP 3827868 0905 051 127
Tạ Ngọc Ngọ Phó TP 3827867 0905 982 051
Phòng GD&ĐT

huyện Đăk Tô

Hồ Văn Châu Trưởng phòng 3831342 0914 223 118 ĐT: 3831232

Fax: 3831630

Nguyễn Văn Hùng Phó TP 3831630 0986 643 348
Ng. T. Thanh Thúy Phó TP 01685887893
Phòng GD&ĐT

huyện Ngọc Hồi

Trần Thị Phụng Trưởng phòng 0975 854 618 ĐT+Fax: 3832137

 

Ngô Tấn Quyết Phó TP 0905 488 248
Vũ Việt Thắng Phó TP 0989 138 879
Phòng GD&ĐT huyện ĐăkGlei Phạm Văn Phụ Trưởng phòng 3833379 0914 089 561 ĐT: 3833122

Fax: 3833076

Lê Hải Lâm Phó TP 0914 222 881
Nguyễn  T. Thương Phó TP 0982302207
Phòng GD&ĐT huyện TuMơRông Lê Văn Hoàn Trưởng phòng  

3934072

0905 154 385 ĐT+Fax: 3934011

 

A Phun Phó TP 0905 140 939
An Văn Sáu Phó TP 0978 908 839
Phòng GD&ĐT

huyện Sa Thầy

Trần Đình Huân Trưởng phòng 3821050 0983 132 469 ĐT: 3821129

Fax: 3821860

Hồ Thị Mai Châu Phó TP 3821943 0905 992 330
Y Liễng Phó TP 01683 646 568
Phòng GD&ĐT

huyện Kon Rẫy

Đặng Nhẫn Trưởng phòng 6296412 0982 258 755 ĐT: 3824262

Fax: 3824596

Hồ Thị Cảnh Phó TP 0603 507 037
Hoàng Đình Hải Phó TP 0603 507 235
Phòng GD&ĐT huyện KonPlong Nguyễn Văn Thắng Trưởng phòng 3848036 0985 222 268 ĐT+Fax: 3848069

 

Đinh Lê Chon Phó TP 3848227 0907 714 600
Hoàng Thị Mùi Phó TP  

Phan Ngọc Hải Phó TP
Phòng GD&ĐT huyện IAHD’RAI Nguyễn Quang Thọ Phó TP 6531111 01698231234

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

Stt   Họ và tên Chức vụ ĐTCQ ĐTDĐ VP+FAX
 1  

Trường

THPT Kon Tum

Ng Ngọc Duyệt HT 3868237 0914 199 152 ĐT + Fax: 3862417
 2 Nguyễn Thị Bưởi Phó HT 0603 504 109
 3 Ng Thanh Sơn Phó HT 3863532 0905 317 747
 4 Nguyễn Công Lập Phó HT   0914 017 856
 5 Trường

THPT Lê Lợi

Hồ Thân Em HT 3851561 0983 700 349 ĐT+Fax: 3851326

 

 6 Nguyễn Hải Nam Phó HT 3851738 0905 195 580
 7 Lê Minh Hoàng Phó HT 3851738 0905 459 779
 8 Lê Hồ Quý Phó HT 3851738 0975 362 237
 9  

Trường

THPT Duy Tân

Lê Đắc Tường HT 3911699 0905 154 394 ĐT: 3863523

Fax: 3911699

3915449

 10 Nguyễn Công Lý Phó HT 0913 430 846
 11 Trần Thị Hà Phó HT 0983 279 826
 12 Tr. THPT chuyên Nguyễn Tất Thành

 

Phan Đức HT 0905 442 151 ĐT: 3862296

Fax: 3863903

 13 Ng T Tuyết Hạnh Phó HT 3590163 0914 118 254
 14 Lê Thanh Bình Phó HT 0987 851 125
 15 Đỗ Thanh Diễn Phó HT 0905 207 159
 16 Trường

THPT Ngô Mây

Thái Tăng Nghĩa HT 3856896 0914 059 143 ĐT: 3856896

Fax: 3917379

 17 Võ Thị Mỹ Linh Phó HT 0983 469 189
 18 Nguyễn Xuân Phó HT 01684709414
 19 Lê Văn Thành Phó HT 0984 082 489
 20 Trường THPT Trần Quốc Tuấn

(Huyện Đăk Hà)

Ng Tiến Định HT 0914 049 686 ĐT: 3823279

Fax: 3827798

 21 Lê Thị Thứ Phó HT 01685499021
 22 Thái Công Cảnh Phó HT   0905030669
 23 Phạm Xuân Thành Phó HT   0949 029 172
 24 Trường THPT Nguyễn Du

(Huyện Đăk Hà)

Phan Thành Nhất HT 3826069 0989 169 245 ĐT: 3501335

Fax: 3826069

 25 Phan Anh Khánh Phó HT 3826068 0913 421 490
 26 Ng Hùng Chiến Phó HT   0935 921 537
 27 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

(Huyện Đăk Tô)

Đặng Thị Quế HT 0983 578 743  

ĐT+Fax: 3835723

 28 Phạm Cao Sang Phó HT 0905 221 726
 29 Văn Quang Thiệu Phó HT 0905 779 259
 30 Phan Quốc Cường Phó HT 0986 340 034
 31 Trường THPT Nguyễn Trãi

(Huyện Ngọc Hồi)

Võ Anh Tài HT 0988 783 828 ĐT+Fax: 3881100
 32 Hồ Trung Cang Phó HT   0984 797 786
 33 Lê Cao Nguyên Phó HT   0902 477 852
 34 Trường THPT Lương Thế Vinh

(Huyện  ĐăkGlei)

Ng Mạnh Đàm HT   0914 088 355 ĐT+Fax: 3834195
 35 Phạm Ngọc Tuấn Phó HT   0935 086 215
 36 Trần Thanh Vĩnh Phó HT   0977 139 579
 37 Phan Hữu Đệ Phó HT   0902 684 579
 38 Trường THPT Quang Trung

(Huyện Sa Thầy)

Nguyễn Cảnh Nê HT 3218125 0903 531 449  

ĐT+Fax: 3811272

 39 Nguyễn Chung Phó HT 3811270 0905 216 370
 40 Cao T H Hương Phó HT 3811272 0934 884 768
 41 H Đình Tuyên Phó HT 0972 373 555
 42 Trường THPT Chu Văn An

(Huyện Kon Rẫy)

Châu Văn Quang HT 3825407 0919 333 275 ĐT+Fax: 3825227
 43 VõĐàoTT Trang Phó HT 3507447 0972 041 486
 44 Võ Văn Quang Phó HT 3507335 0904456641
 45 Trường THPT Trường Chinh Hồ Sĩ Anh Tuấn HT 3863818 3911009 0987 535 579
 46 Lê Văn Quí Phó HT     0905 243 046
 47 Đỗ N Thanh Cao Phó HT   0983 172 555
 48 Võ Thuận Phó HT   0905 359 182
 49 Trường THPT Phan Chu Trinh Lưu Quí Bình HT   0975 795 135  

 

 

 50 Ng Thanh Sơn Phó HT   0905 928 960
 51 Trần Thị Duyệt Phó HT   0949 669 205
 52 Trường THPT Phan Bội Châu Trần Ngọc Lâm HT   0914 059 218
 53 Bùi Văn Minh Phó HT   0909 318 015
 54 Lê Công Cường Phó HT 0982 910 776
 55  

Trường PT DTNT tỉnh

Lý Thế Quyền HT 3868999 0905 152 717 ĐT+Fax: 3861886
 56 Huỳnh Kim Lan Phó HT 0905 035 766
 57 Đặng Be Phó HT 0905 281 373
 58 Lưu Thế Vinh Phó HT 0965 699 998
 59 Trường PT DTNT Đăk Hà Phan Minh Trung HT 3822586 0905 459 545 ĐT+Fax: 3822145
 60 La Minh Chí Phó HT 3827708 01685125945
 61 Lê Văn Khiền Phó HT
 62 Trường PT DTNT Đăk Tô Vũ T Hồng Minh HT  

3835221

0903 523 259 ĐT+Fax: 3831248
 63 A Răng Phó HT 0978 416 109
 64 Lê Văn Hùng Phó HT 3502024 0909 096 735
 65 Trường PT DTNT Ngọc Hồi Nguyễn Hồng Sơn HT 3832301 0914 156 791 ĐT: 3832144

Fax: 3832301

 66 Hồ Viết Nam Phó HT 3504049 0914 199 105
 67 Hồ Thị Mai Lý Phó HT 3501349
 68 Trường PT DTNT ĐăkGlei Phạm Văn Hùng  HT 0914167104 ĐT+Fax: 3833134
 69 Ng T Hà Phương Phó HT 01687229855
 70 Hoàng Huy Sơn Phó HT 01225552001
 71 Trường PTDTNT Tu Mơ Rông TháiDoãn Đường HT   01667577548

0915 052 067

 
 72 Đặng Phan Điệp Phó HT   0975 024 666
 73 A Đoàn Phó HT  
 74 Trường PT DTNT Sa Thầy Nguyễn Bình HT 3811271 0914 096 325  

ĐT+Fax: 3811257

 75 A Wũ 0979 700 282
 76 Lê Minh Phúc Phó HT 0972 214 011
 77 Trường PT DTNT KR Trần Đình Hán HT 3824362 0914 147 067 ĐT: 3824155

Fax: 3824362

 78 Ng Hồng Nga Phó HT 3824155 0982 132 970
 79 Đinh Thị Hồng Phó HT 0975 362 245
 80 Trường PT DTNT KonPlong Phan Ngọc Quý HT 3840897 0905 025 937 ĐT: 3824230

Fax: 3848108

 81 Đinh Su Giang Phó HT 3848108 0978 921 278
 82 Mai Xuân Kiên Phó HT 0905 465 099
 83 Phân hiệu Trường PT DTNT KonPlong Đỗ Công Vương  HT 0984 797 560  
 84 Đặng Văn Ngôn Phó HT 0968 885 829
 85 Phân hiệu Trường THPT Lương Thế Vinh (Huyện ĐăkGlei) Đinh Thành Hội  HT   0976 733 510  
 86 Vũ Hoàng Hải Sơn Phó HT   01657054535
 87 Trường

MN THSP

Châu Thị Bông HT 3916 333   01647899 117 ĐT: 3861304
 88 Ng Thị Hoàng Lan Phó HT 3861 304

3500 149

  0905 743 103
 89 Phan T Kiều Oanh Phó HT 0906 492 234
 90 Trường

TH THSP

Ng T Bích Thủy  HT 3862647 0986 560 036 ĐT+Fax: 3866094
 91 Lê Thị Hồng Liên Phó HT 3866094 01686498100
 92 Phạm THồng Thái Phó HT 0984 324 617
 93 Trường

THCS – THSP

Lý Tự Trọng

Dương Công Hòa HT 3917666 0913 438 573  

ĐT+Fax: 3862662

 94 Trương Văn Huy Phó HT 3501919 0986 621 499
 95 Phạm Đức Phước Phó HT 0905 178 168
 96 Trung tâm GDTX tỉnh Nguyễn Văn Kia 3865011 0913 409 543 ĐT: 3862426

Fax : 3865011

 97 Lê Anh Hùng PGĐ 3915655 0905 101 768
 98 Ng Khắc Luận PGĐ 6250345 0905 690 919
 99 Trung tâm GDTX Đăk Hà Văn Viết Hải 3823064 0982 167 968

 

ĐT+Fax: 3822913
Nguyễn Quý Châu PGĐ 01235778999
 100 Trung tâm GDTX Đăk Tô Hà Duy Khiêm   0914 013 648  
 101 Lê Đức Ninh PGĐ   01248351069
 102 TT GDTX

Ngọc Hồi

Đặng Thanh Tịnh PGĐ 3881979   0932 462 179 ĐT+Fax: 3881808
 103 Nguyễn V Phương PGĐ   0976 922 489
 104 Trung tâm GDTX ĐăkGlei Phạm Văn Phụ  GĐ 3834256 0986 241 633 ĐT: 3834256

Fax: 3834255

 105 Trịnh Văn Anh PGĐ   0986 884 919
 106 TT GDTX

 Kon Rẫy

Huỳnh Tấn Công PGĐ PT 3824803 01645333233 ĐT: 3824803
 107 Trung tâm GDTX Sa Thầy Nguyễn Đăng Sao 3821555 0905 178 123
 108 Lê Xuân Quang PGĐ 0905 192 338
 109 Trung tâm

Ng.ngữ-Tin học

Ng Đức Quốc 3958323 0905 184 577
 110 Trần Thanh Hải PGĐ 864838 0914157673
 111 Đặng T Hồng Hiệp PGĐ 0983 030 901
112 Trường

CĐSP KT

Nguyễn Bình Dân HT 2211469

3861859

0905108360
Nguyễn Cư Phó HT 3915189 0905115431

BÀI VIẾT LIÊN QUAN