Thực hiện Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 25/3/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 314/SGD&ĐT về thực hiện Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc theo quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/2/2015 của ủv ban dân tộc; theo đó yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thục hiện việc thống kê, báo cáo các số liệu có liên quan theo các biểu 01,02, 03, 04, 05, 06, 07 gửi kèm.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phổ và các trường Tiểu học, THCS, THPT, PTDTNT trực thuộc Sở căn cứ thời gian gửi bảo cáo quy đinh ỏ’ phần ghi chú cua các biểu gửi kèm để thực hiện việc báo cáo đúng thòi gian; trước mắt, khẩn trương báo cáo số lượng học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học, lưu ban nãm học 2015- 2016 của đơn vị theo Biểu 04, gửi Sờ Giáo dục và Đào tạo qua Phòng Giáo dục dân tộc trước 15/7/2016 để tông hợp báo cáo ủy ban nhân dân tính đúng thời gian quy định.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN