Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 16/3/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 299/SGDĐT-CTTT về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm ./.