Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 8/8/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1086-SGDĐT-GDTrH Về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới./.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.