Tiếp tục thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 3104/BGDĐT-GDQP ngày 27/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục thực hiện Pháp lệnh sô 16/2011/ƯBTVQH12 ngày 30/6/2011 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và cône cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Tăng cường tổ chức phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ quản lý, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 16/201 l/lJBTVQH12 ngày 30/6/2011 của ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tiếp tục triển khai thực hiện những nội dung mà Chính phù giao cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành khác trong Quyết định số 1785/QĐ-TTg ngày 14/10/2011 cùa Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, giúp Chính phủ trong công tác quản lý VK, VLN, CCHT, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát trien kinh tế và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế của đẩt nước.
2. Các đơn vị tăng cườne công tác bảo quản các thiết bị môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT (nếu có) để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hành vi vi phạm, hạn chế tình trạng mất mát, thất lạc.
3. Khi phát hiện có vi phạm, mất mát, thất lạc, kịp thời báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan Công an và Quân đội ở địa phương để xử lý tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc.
4. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý VK, VLN, CCHT, báo cáo về Sở GDĐT nhàm nâng cao hiệu quả công tác quản lý 
Nhà nước và đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.