Tiếp tục tổ chức Chương trình “Sách cũ cho năm học mới”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 17/07/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1370/SGDĐT-VP về việc tiếp tục tổ chức Chương trình “Sách cũ cho năm học mới”.  Nhằm tạo điều kiện cho học sinh, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn có đủ sách giáo khoa học tập vào năm học mới 2023 – 2024, Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể:

1. Tiếp tục phát động và triển khai Chương trình “Sách cũ cho năm học mới” với mục đích, yêu cầu, nội dung và hình thức thực hiện theo chỉ đạo của Công văn số 794/SGDĐT-GDMNTH ngày 15/5/2021 của Sở GDĐT ở năm học 2022 – 2023 để chuẩn bị đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh ở năm học mới 2023-2024. Thời gian thực hiện đến hết ngày 10/8/2023.

2. Đối với các đơn vị thay đổi đầu sách giáo khoa, có giải pháp huy động sách giáo khoa của năm trước từ học sinh, gia đình học sinh để luân chuyển hoặc đưa vào thư viện làm tư liệu học tập.

3. Mỗi cơ sở giáo dục và mỗi phòng Giáo dục và Đào tạo cử 1 đầu mối tổng hợp nhu cầu sách giao khoa cũ của đơn vị, chủ động phân bổ sách giáo khoa đã quyên góp được trong năm học 2022 – 2023 cho học sinh tại đơn vị và các trường học trên cùng địa bàn (nếu còn) theo thứ tự ưu tiên: Học sinh đang học tại đơn vị thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn; các trường vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; các trường PT DTNT tại các huyện; Trường PT DTNT tỉnh.

4. Thống kê nhu cầu cần hỗ trợ sách giáo khoa ở năm học 2023 – 2024, số lượng sách giáo khoa đã huy động và phân bổ tại đơn vị,  báo cáo về Sở GDĐT chậm nhất ngày 12/8/2023.

Chi tiết văn bản: tải tại đây