Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 200/SCT-QLNL, ngày 29/2/2016 của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất;
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phổ; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện những nội dung sau:
1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đẩt diễn ra trong tháng 3 năm 2016 nhằm thu hút toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động, sinh viên và học sinh trong nhà trường tham gia vào Chiến dịch Giờ Trái đất.
2. Vận động cán bộ công chức, viên chức, ngưới lao động, sinh viên và học sinh trong nhà trường thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cân thiet vảo thời gian diễn ra sự kiện chính thức hưởng ửn^ Chiến địch Giờ Trải Đất diễn ra tù’ 20h30 đến 21h30 ngày 19 tháng 3 năm 20ỉ6 nhẩm góp phần tiết kiệm điện trong toàn xã hội, thúc đẩy việc thực thi Luật sử dụng nãng krợng ũểt kiệm và hiệu quả (Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ vể việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND, ngày 14/8/2014 của Ưỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum).
3. Các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Chính trị tư tưởng) bằng văn bản và qua Email: phongct-tt.sokontum@moet.edu■ vn trong ngày 20/3/2016.
Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN