Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và  Ngày Đại dương thế giới năm 2017, ngày29 tháng 5  năm 2017 Sở GDĐT Kon Tum đã ban hành Công văn số 680/SGDĐT-CTTT Sở GDĐT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2017, trong đó đề nghị Phòng GDĐT các huyện/thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể của đơn vị mình triển khai thực hiện tốt một số công việc nhằm hưởng ứng sự kiện trên, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện triệt để Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 25 tháng 3 năm 2015.

2. Đẩy mạnh việc tuyên truyền và phổ biến các chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về các vấn đề liên quan đến biển và hải đảo

3. Tiếp tục tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

4. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động, giáo dục cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động.

5. Đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền  nâng cao nhận thức và năng lực về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, giáo dục chủ quyền biển, đảo đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh

6. Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực kỷ niệm Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 8/6

7. Lựa chọn và khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình của đơn vị có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo.

Chi tiết xem trong tệp đính kèm./.