Tờ trình Về giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 24/4/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Tờ trình số 100/TTr-SGDĐT  Về giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí)  thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.