Tổng kết tập huấn năm 2015, hướng dẫn triển khai hoạt động năm 2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ công văn số 383/BGDĐT-SEQAP ngày 02 tháng 12 năm 2015 của Ban Quản lý Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tổng kết tập huấn năm 2015, hướng dẫn triển khai hoạt động năm 2016,
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung
sau:
1. Xây dựng báo cáo về tập huấn năm 2015
Các đơn vị báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện các hoạt động tập huấn bồi dưỡng năm 2015 đã được hướng dẫn tại Công văn số 179/SGDĐT-GDTH ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Sở GD&ĐT về điều chỉnh hướng dẫn hoạt động tập huấn năm 2015.
Nội dung báo cáo được chia làm 3 phần: tập huấn chuyên sâu; tập huấn theo nhu cầu; các hoạt động tham quan, học tập kinh nghiệm FDS (nếu có). Trong báo cáo cần nêu rõ tác động tích cực và khả năng duy trì hoạt động tập huấn chuyên sâu trong sinh hoạt đổi mới chuyên môn ở trường tiểu học dạy học cả ngày trong thời gian tới, Báo cáo số lượng cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn, kinh phí tập huấn,… (theo phụ lục đính kèm). Báo cáo gửi về Sở GD&ĐT (qua Phòng GDTH) trước 25/12/2015 và gửi theo địa chỉ e mail: phonggdth,sokontum@moet.edu.vn
2. Xây dựng Ke hoạch hoạt động đào tạo, hội thảo năm 2016
Các đơn vị căn cứ vào nguồn kinh phí đào tạo – tập huấn (0333) của những năm trước còn lại, kinh phí được cấp năm 2016 và các nguôn kinh phí hợp pháp khác để xây dựng Ke hoạch hoạt động năm 2016 với các nội dung sau:
– Có thế tổ chức tập huấn chuyên sâu dành cho mô đun 6 (Đổi mới sinh hoạt chuyên môn), tại các trường tiểu học tham gia Chương trình SEQAP với các chuyên đề chuyên sâu đã được Sở GD&ĐT tổ chức biên soạn và tập huấn trong năm 2015. Thời gian tập huấn chuyên sâu không quá 02 ngày/đọt.
– Có thể tiếp tục triến khai hoạt động đánh giá kết quả tập huấn qua quan sát lớp học, tại các trường tiếu học tham gia Chương trình SEQAP chưa tham gia hoạt động này trong năm 2015 theo Kế hoạch số 66/KH-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2015, về việc triển khai đánh giá kết quả tập huấn qua quan sát lớp học.

Tổ chức 02 hoạt động nêu trên phải kết thúc trước ngày 30/6/2016.
Các đơn vị xây dựng kể hoạch tổ chức tập huấn năm 2016 gửi về Sở GD&ĐT ữước ngày 30/12/2015.
3. Chuẩn bị tổng kết hoạt động đào tạo – bồi dưỡng của SEQAP tại địa phưong giai đoạn 2010-2016
Các đơn vị chuẩn bị cônn tác báo cáo và tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá ve hoạt dộng đào tạo – bồi dường dáo viên, cán bộ quân lý cùa Chươns trình SEỌAP cằp huyện từ nãm 2010 đên nay. Lưu V càn đánh £Ĩẩ rô những ưu đĩêm, hạn chẻ, những tác động cúa Chươna Irinh SEQAP tới cộng đôna;, phụ huvrih học sinh, nhà trường, châl lượng dội nc.ữ giáo viên, chát tượníi học sinh,…và đưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới khi Chương trình SEQAP kết thúc.
Văn bản hướng dẫn báo cáo Sở GD&ĐT sẽ gửi các đơn vị trong tháng 01 năm 2016.
4. Hoàn chỉnh việc nhập dữ liệu SEQAP Online về các hoạt động của Chương trình SEQAP tại các huyện
Phòng GD&ĐT các huyện tham gia Chương trình SEQAP cần khẩn trương, tập trung cập nhật dũ liệu và nghiệm thư hoàn chỉnh dữ liệu trên SEQAP Online tù năm 2010 đến nay. Tất cả các hoạt động phải được cập nhật hoàn thành trước ngày 30/5/2016 và báo cáo cụ thể về Sở GD&ĐT trước ngày 10/6/2016.
Qua kiểm Ira trẽn hệ thống SEQAP Online còn 33 trường chưa xác nhận dĩr liệu FDS dầu nãm học 2015-2016. một số huyện chưa cập nhật hoàn chỉnh dữ lỉệu Giái tmân cáp huyện; Cặp nhật dữ liệu thầu, Cập nhật dữ liệu hợp đòntĩ,… Yêu cầu các đơn vị kiêm tra, hoãn chỉnh dữ liệu.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN