Triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 02/10/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Văn bản số 1743/SGDĐT-VP về việc triển khai  các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm GDNN, GDTX các huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, cụ thể chi tiết như sau: