Triển khai Công văn số 6359/ BGDĐT- GDTrH ngày 04/12/2015 của Bộ GD&ĐT về mô hình trường học mới cấp THCS

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 04/12/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 6359/ BGDĐT-GDTrH về việc đánh giá kết quả bước đầu triển khai mô hình trường học mói cấp THCS và lưu ý trong quá trình triển khai tiếp theo, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu như sau:
1. Các phòng Giáo dục và Đào tạo có các trường THCS thực hiện dạy học theo mô hình trường học mới
– Chỉ đạo các trường này tổ chức phố biến, quán triệl đến toán thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của các trường nội đung Công vãn sô 6359/ BGDĐT- GDTrH ngày 04/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( gửi kèm Công văn này) để nắm được tình hình triển khai chung trên phạm vi cả nước và nẳm được tinh thần chỉ đạo của Bộ về những vấn đề cần quan tâm điều chinh và một sô vân đẽ cần lưu ý trong quá trình thực hiện.
– Nắm vững những nội dung trọng tâm của các Công văn số 6359/ BGDĐT-GDTrH ngày 04/12/2015 về việc triển khai mô hình trường học mới cấp THCS, Công văn số 4668/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015 về việc hướng dẫn triến khai mô hình trường học mới Việt Nam cấp THCS từ năm học 2015 – 2016, Công văn sổ 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưóng dẫn đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học mới để chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đúng tinh thần chỉ đạo.
2. Đối với các trường tham gia mô hình trường học mới
– Kịp thời triển khai nội dung Công văn số 6359/ BGDĐT-GDTrH ngày 04/12/2015 về việc hướng dẫn triển khai mô hình trường học mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.
– Chỉ đạo các giáo viên tham gia dạy học theo mô hình và bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc những nội dung chỉ đạo tại Công văn nói trên và các công văn chỉ đạo khác của Bộ và Sờ Giáo dục và Đào tạo vể việc triên khai dạy học theo mô hình trường học mới cấp THCS.
– Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, giúp đỡ để giáo viên thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng tinh thần chỉ đạo.
3. Những điểm cần đặc biệt lưu ý
– Việc đánh giá học sinh trong mô hình trường học mới nhằm giúp học sinh tiến bộ thông qua từng hoạt động học cụ thể; từng bước hoàn thiện những kiến thức, kĩ năng còn hạn chế để có thể hoàn thành tốt các bài kiếm tra định kì; không so sánh học sinh này với học sinh khác. Như vậy, việc đánh giá học sinh trong cả quá trình dạy học và kết quả học tập, rèn luyện phản ánh phẩm chất và năng lực của học sinh, không đơn thuần đánh giá, xếp loại hạnh kiểm và học lực. Không nên so sánh học sinh mô hình trường học mới với học sinh được đánh giá theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011, vì việc đánh giá học sinh theo Thông tư 58 là đánh giá kết quả giáo dục học sinh, tập trung vào việc đánh giá, xếp loại hạnh kiểm và học lực.
Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT, trường PTDTNT huyện Đăk Hà chịu trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo nhà trường thực hiện nghiêm túc yêu cầu nói trên, tuyệt đối không để các nhà trường bằng cách này hay cách khác so sánh kết quả bài kiểm tra định kì của học sinh học theo mô hình trường học mói với các học sinh khác. Các cấp quản lý cũng không yêu cầu nhà trường và giáo viên bổ sung các hình thức khác để kiểm tra, đánh giá học sinh.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.