Triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2014-2015

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng GD&ĐT huyện/TP, đơn vị trực thuộc Sở triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2014-2015, đôn đốc Hội thi Sáng tạo kỹ thuật năm 2014-2015.

I. Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng
1. Thể lệ cuộc thi
Thể lệ số 08/TLCT-BTC ngày 21/11/2014 của Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Kon Tum (gửi kèm).
2. Triển khai cuộc thi
a. Đối với các trường, trung tâm Giáo dục thường xuyên
– Phổ biến cho giáo viên, học sinh về thể lệ Cuộc thi trong các cuộc họp, chào cờ đầu tuần; treo các bảng tuyên truyền về thể lệ, khẩu hiệu cuộc thi (do Ban tổ chức Cuộc thi cung cấp).
– Phân công giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn hướng dẫn học sinh, nhóm học sinh (sau đây gọi tắt là học sinh) xây dựng mô hình, sản phẩm dự thi (Sở giới thiệu một số mô hình, sản phẩm cuộc thi các năm trước để tham khảo ở phụ lục 1).
– Tổng hợp tên các mô hình, sản phẩm của học sinh đăng ký dự thi, báo cáo về Phòng GD&ĐT huyện/Tp (đối với trường thuộc Phòng)hoặc Sở GD&ĐT (đối với các đơn vị trực thuộc Sở) trước ngày 26/1/2015 (theo mẫu phụ lục 2).
– Đơn vị tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, đôn đốc học sinh thực hiện mô hình, sản phẩm.
– Sau khi thực hiện thành công mô hình, sản phẩm, nộp dự thi theo thời gian và địa điểm ở Thể lệ Cuộc thi; đồng thời lập danh sách báo cáo về Phòng GD&ĐT huyện/Tp (đối với trường trực thuộc Phòng) hoặc Sở GD&ĐT (đối với đơn vị trực thuộc Sở) trước ngày 25/5/2015 để các cấp đánh giá Cuộc thi.
b. Đối với các Phòng GD&ĐT
– Triển khai và đôn đốc các trường thuộc quyền quản lý hướng dẫn học sinh tham dự Cuộc thi.
– Tổng hợp tên mô hình, sản phẩm đăng ký của các trường, báo cáo về Sở GD&ĐT trước ngày 30/1/2015.
– Tổng hợp các mô hình, sản phẩm đã nộp dự thi, báo cáo về Sở GD&ĐT trước ngày 29/5/2015. Đánh giá, rút kinh nghiệm về triển khai Cuộc thi.
II. Hội thi Sáng tạo kỹ thuật
Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật theo Công văn số 1636/SGD ĐT-CNTT ngày 26/12/2013. Nay Sở GD&ĐT nhắc lại, đôn đốc cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh viên ngành GD&ĐT tham dự Hội thi.
1. Thể lệ hội thi
Thể lệ số 17/TLHT-BTC ngày 27/11/2013 của Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kon Tum (gửi kèm).
2. Đôn đốc tham dự Hội thi
a. Đối với các trường, trung tâm Giáo dục thường xuyên
– Đôn đốc cán bộ, giáo viên, sinh viên tham dự Hội thi.
– Tổng hợp tên các giải pháp đăng ký dự thi của cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh viên; báo cáo về Phòng GD&ĐT huyện/Tp (đối với trường trực thuộc Phòng) hoặc Sở GD&ĐT (đối với đơn vị trực thuộc Sở) trước ngày 26/1/2015 (theo mẫu phụ lục 2).
– Đơn vị động viên, tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh viên thực hiện giải pháp.
– Sau khi thực hiện thành công giải pháp, nộp dự thi theo thời gian và địa điểm ở Thể lệ Hội thi; đồng thời lập danh sách báo cáo về Phòng GD&ĐT huyện/Tp (đối với trường trực thuộc Phòng) hoặc Sở GD&ĐT (đối với đơn vị trực thuộc Sở) trước ngày 25/5/2015 để các cấp đánh giá Hội thi.
Lưu ý:  Đối với cán bộ, giáo viên có bài giảng e-Learning đạt giải Khuyến khích trở lên tại các Cuộc thi thiết kế bài giảng eLearning, có sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, đồ dùng dạy học, đề tài nghiên cứu khoa học đạt loại Khá trở lên (ở cấp tỉnh) có thể chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện sản phẩm có chất lượng tham gia Hội thi.
b. Đối với các Phòng GD&ĐT
– Đôn đốc các trường thuộc quyền quản lý hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên tham dự Hội thi.
– Tổng hợp tên giải pháp đăng ký của các trường, báo cáo về Sở GD&ĐT trước ngày 30/1/2015.
– Tổng hợp các giải pháp đã nộp dự thi, báo cáo về Sở GD&ĐT trước ngày 29/5/2015. Đánh giá, rút kinh nghiệm về triển khai Hội thi.