Triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2021; Công văn số 677/TTr-NV3 ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Thanh tra tỉnh Kon Tum về việc triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp
luật về phòng, chống tham nhũng;

Ngày  30/08/2021, Sở GDĐT đã ban hành Văn bản số 1486/SGDĐT-TTS về việc triển khai triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

yêu cầu:Các đơn vị triển khai cuộc thi đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và người lao động biết để tham gia cuộc thi; Phổ biến, đăng tải trên Trang TTĐT của đơn vị để các cá nhân biết, tham gia dự thi.

Tài liệu Cuộc thi tải tại đây: ĐỀ DỰ THI – MẪU BÀI – THỂ LỆ

Nội dung cụ thể tại văn bản sau: