Triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 08/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Văn bản sô 1544/SGDĐT-TTr về việc tiển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”.

Địa chỉ Tổ chức thi, thể lệ cuộc thi…chi tiết được hướng dẫn tại tệp đình kèm./.