Triển khai cuộc thi viết chủ đề “Thanh niên xung kích tham gia công cuộc cải cách hành chính nhà nước, xây dựng công sở văn minh, hiện đại tỉnh Kon Tum năm 2017”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 14/8/2017, Sở GDĐT Kon Tum ban hành Công văn số 1040/SGDĐT-CTTT về việc triển khai cuộc thi viết chủ đề “Thanh niên xung kích tham gia công cuộc cải cách hành chính nhà nước, xây dựng công sở văn minh, hiện đại tỉnh Kon Tum năm 2017”. Trong đó Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các nội dung:
– Triển khai, phổ biến Thể lệ cuộc thi “Thanh niên xung kích tham gia công cuộc cải cách hành chính nhà nước, xây dựng công sở văn minh, hiện đại tỉnh Kon Tum năm 2017” đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong độ tuổi thanh niên (từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi) của đơn vị. Đồng thời tuyên truyền, động viên, khích lệ, tạo mọi điều kiện để cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong độ tuổi thanh niên của đơn vị mình có cơ hội được tham gia cuộc thi.
– Đảm bảo mỗi cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong độ tuổi thanh niên tham gia 01 bài dự thi.
Các đơn vị tổng hợp bài dự thi, lập danh sách và nộp bài dự thi cùng danh sách về Sở (qua phòng Chính trị – Tư tưởng) trước ngày 25/8/2017.
Chi tiết xem trong tệp đính kèm./.