Triển khai thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách đáp ứng dịch COVID-19

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai các biện pháp cấp bách đáp ứng dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm GDNN, GDTX các huyện,  phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách đáp ứng dịch COVID-19, cụ thể theo nội dung Công văn sau: