Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2015/TT-BTP

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Công văn số 947/STP-HCTP, ngày 21/12/2015 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Thông tư số 13/2015/TT-BTP;
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố thực hiện những nội dung sau:
1. Tổ chức phổ biển và quán triệt đầy đủ các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Thông tư số 13/2015/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính đên cán bộ, công chức, viên chức và các đôi tượng thuộc thẩm quyền quản lý của mình nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, hạn chê thâp nhât những hành vi trái pháp luật do cán bộ công chức, viên chức gây ra, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
2. Tài liệu bao gồm: Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Thông tư số 13/2015/TT-BTP, các đơn vị có thể tải trực tiếp từ địa chỉ: http://kontum.edu.vn/chuyen-muc-cong-van/van-ban-trung-uong
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.