Tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn tỉnh.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 11/9/2020 Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 1556/STTTT-TTBCXB về việc Tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.