Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 7/11/2019 Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh có công văn số 658/BTĐKT-THHC Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN