Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

Lượt xem:

[...]
Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

1. Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum 2. Phục lục 1: Bộ tiêu chí của các sở, ngành 3. Phục lục 2: Bộ tiêu chí các huyện, thành [...]
Về việc chấn chỉnh tình trạng giải quyết TTHC quá hạn

Về việc chấn chỉnh tình trạng giải quyết TTHC quá hạn

Lượt xem:

[...]
Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ISO năm 2022

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ISO năm 2022

Lượt xem:

1. Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ISO năm 2022 2. Danh sách kem theo Quyết định [...]
Quyết định ban hành bổ sung hệ thống tài liệu nội bộ ISO năm 2022

Quyết định ban hành bổ sung hệ thống tài liệu nội bộ ISO năm 2022

Lượt xem:

1. Quyết định ban hành bổ sung hệ thống tài liệu nội bộ ISO năm 2022 2. Danh mục kèm theo   [...]
Trang 1 / 212 »