Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 176-CV/TU ngày 28/4/2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1416/UBND-KGVX ngày 05/5/2021 về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và các văn bản có liên quan[1] về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tiểu Ban tuyên truyền Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề các cơ quan thực hiện nghiêm theo các nội dung chỉ đạo của công văn dưới đây: