Ban Giám đốc

Giám đốc:  TS. Phạm Thị Trung 

02603.861609

@kontum.gov.vn

CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

            TS. Đoàn Thành Nhân

@kontum.gov.vn

ThS. Nguyễn Trọng Thắng

@kontum.gov.vn 

    ThS. Đinh Thị Lan

@kontum.gov.vn