Chức năng – Nhiệm vụ

  1. Quyết định ban hành chức năng nhiệm vụ

2. Quy định chức năng nhiệm vụ