Thông tin về chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ

TT Số Quyết đinh Ngày Quyết đinh Nội dung Ghi chú
1  654/QĐ-SGDĐT  09/09/2020 Chỉnh sửa thông tin trên bằng tốt nghiệp PTTH của bà Nguyễn Thị Kim Oanh
2 166/QĐ-SGDĐT 22/04/2021 Thu hồi bằng Tú tài – hệ bổ túc có số hiệu A106236TT mang tên bà Đậu Thị Huế
3 240/QĐ-SGDĐT 23/05/2022 Chỉnh sửa thông tin trên bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông
4 399/QĐ-SGDĐT 28/07/2022 Thu hồi bằng Tốt nghiệp trung học phổ thông có số hiệu 0820478/PT mang tên bà Y Đỉa
 5 438/QĐ-SGDĐT 25/08/2022 Thu hồi Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số có số hiệu C00027998, mang tên Phạm Thị Diễm Phúc
 6 439/QĐ-SGDĐT 25/08/2022 Thu hồi Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số có số hiệu C00028151,mang tên Phạm Xuân Toàn
 7 440/QĐ-SGDĐT 25/08/2022 Thu hồi Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số có số hiệu C00028119, mang tên Nguyễn Minh Hưng
8 121/QĐ-SGDĐT 17/03/2023 Thu hồi bằng Tốt nghiệp trung học phổ thông có số hiệu T01986480 mang tên Nguyễn Trúc Lam
9 178/QĐ-SGDĐT 21/04/2023 Chỉnh sửa thông tin trên bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông
10 189/QĐ-SGDĐT 28/04/2023 Chỉnh sửa thông tin trên bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông
11 295/QĐ-SGDĐT 08/06/2023 Chỉnh sửa thông tin trên bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hệ Bổ túc
12 683/QĐ-SGDĐT 03/11/2023 Thu hồi bằng tốt nghiệp trung học phổ thông có số hiệu B2396039 mang tên Y Lang
13 142/QĐ-SGDĐT 14/03/2024 Thu hồi bằng tốt nghiệp trung học phổ thông có số hiệu 535690TT/96 mang tên Nguyễn Trọng Dũng