Quá trình hình thành và phát triển

– Sở GDĐT tỉnh Kon Tum được thành lập ngày 01/11/1991 tại Quyết định số 06/QĐ-UB của UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lập các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh Kon Tum. Cơ cấu tổ chức có 06 Phòng chuyên môn (Tiểu học và Mầm non; Giáo dục Trung học; Văn phòng; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch – Tài chính và Thanh tra Sở)

– Sở GDĐT tỉnh Kon Tum là cơ quan quản lý nhà nước, có chức năng nhiệm vụ giúp UBND tỉnh quản lý thống nhất các mặt công tác về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Được dự toán kinh phí riêng để hoạt động công tác và được sử dụng con dấu riêng để giao dịch công tác. Các phòng chuyên môn là các tổ chức bên trong của cơ quan Sở, thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu Giám đốc Sở quản lý thống nhất các mặt công tác chuyên sâu về các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ.

Hiện nay Sở GDĐT có 07 đơn vị hành chính thuộc Sở gồm: Thanh tra, Văn phòng, Giáo dục Trung học, Giáo dục Mầm non Tiểu học, Quản lý chất lượng và Giáo dục chuyên nghiệp, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính; 29 đơn vị trực thuộc, trong đó có 25 trường THPT, 01 trường THCS, 01 trường Tiểu học, 01 trường Mầm non và 01 Trung tâm GDTX.

– Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quâ các thời kỳ:

   + Giai đoạn từ tháng 11/1991 đến tháng 9/1992: Đồng chí A Nút

   + Giai đoạn từ tháng 9/1992 đến tháng 9/2002: Đồng chí Thái Quang Nhạn

   + Giai đoạn từ tháng 9/2002 đến tháng 5/2005: Đồng chí Đỗ Ngọc Thọ.

   + Giai đoạn từ tháng 5/2005 đến tháng 5/2015: Đồng chí Nguyễn Sỹ Thư

   + Giai đoạn từ tháng 5/2015 đến tháng 6/2020: Đồng chí Nguyễn Phúc Phận

   + Giai đoạn từ tháng 6/2020 đến nay: Đồng chí Phạm Thị Trung