Quyết định công nhận tốt nghiệp THPT

TT Số Quyết định Ngày ban hành Nội dung Ghi chú
1 718/QĐ-SGDĐT 30/09/2020 Chuẩn y kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2020 Bảng tổng hợp tốt nghiệp
2 1839/QĐ-SGDĐT 20/08/2021 Chuẩn y kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 Bảng tổng hợp tốt nghiệp
3 423/QĐ-SGDĐT 19/08/2022 Chuẩn y kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022 Bảng tổng hợp tốt nghiệp
4 442/QĐ-SGDĐT 16/08/2023 Công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023 Bảng tổng hợp tốt nghiệp