Hướng dẫn công tác dạy và học cấp trung học từ ngày 20/9/2021 trên địa bàn tỉnh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 16/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Công văn số  1611/SGDĐT-GDTrH hướng dẫn công tác dạy và học cấp trung học từ ngày 20/9/2021 trên địa bàn tỉnh. Với nội dung cụ thể như sau: 

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX các huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý triển khai công tác dạy và học cấp trung học từ ngày 20/9/2021 trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau:

1.Công tác chuẩn bị

– Căn cứ tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19, xác định địa bàn an toàn (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tại Công văn số 3290/UBND-KGVX), các cơ sở giáo dục đóng chân trên địa bàn:

+ Phối hợp với cơ quan y tế địa phương thực hiện công tác khử khuẩn các trường học, đảm bảo an toàn trước khi học sinh trở lại trường; phối hợp xử lý các tình huống y tế phát sinh trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp tại các nhà trường. Tiếp tục tổ chức triển khai đến đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp.

+ Thông tin, triển khai đến cha, mẹ học sinh hình thức dạy học trực tiếp bằng các hình thức phù hợp đảm bảo không tập trung cha, mẹ học sinh về trường để tạo sự đồng thuận và có sự cam kết của cha, mẹ học sinh trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

– Trên cơ sở nguyện vọng của học sinh; cha, mẹ học sinh và tình hình của nhà trường, các cơ sở giáo dục khẩn trương, linh hoạt xây dựng các phương án tổ chức dạy học (trực tiếp; trực tuyến; dạy học có hướng dẫn; trực tiếp kết hợp với trực tuyến,..). Trong quá trình xây dựng, các nhà trường cần lưu ý các hạn chế, tồn tại và các ý kiến chỉ đạo của Sở GDĐT tại Thông báo số 106/TB- SGDĐT ngày 14/9/2021. Các cơ sở giáo dục (bao gồm các đơn vị trực thuộc Sở) báo cáo với UBND các huyện, thành phố về các phương án tổ chức dạy học của nhà trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tranh thủ sự vào cuộc, ủng hộ của các tổ chức chính trị-xã hội tại địa phương.

2.Tổ chức triển khai dạy học

2.1. Tổ chức dạy học trực tiếp:

– Đối với các trường Phổ thông Dân tộc nội trú, Phổ thông Dân tộc bán trú đã tổ chức dạy học theo hình thức trực tiếp từ ngày 06/9/2021:

+ Tổ chức rà soát, đánh giá lại việc triển khai dạy học, công tác quản lý ăn, ở của học sinh để kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại, tiếp tục triển khai dạy học tập trung trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục quản lý chặt chẽ học sinh nội trú, đặc biệt đối với những học sinh không ở nội trú nhưng tham gia học trực tiếp tại trường (với những học sinh này, nhà trường có thể bố trí học khác khung giờ với học sinh nội trú nhưng phải đảm bảo cùng nội dung, tiến độ chương trình và chất lượng).

+ Chỉ đạo tổ chuyên môn/nhóm chuyên chuyên môn, giáo viên thực hiện nghiêm việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn của Sở. Qua đó, xây dựng dạy học phù hợp với đối tượng học sinh; triển khai có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng học sinh DTTS giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

– Đối với các trường còn lại đảm bảo điều kiện dạy trực tiếp:

+ Chỉ đạo giáo viên phụ trách môn học tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả học tập của từng học sinh trong thời gian từ ngày 06/9/2021 đến ngày 18/9/2021 theo các hình thức dạy học đã triển khai (như học sinh chưa được học; mức độ tiếp thu qua các buổi học của từng môn học,..). Trên cơ sở đó, tận dụng tối đa khoảng thời gian “vàng” để củng cố những nội dung lí thuyết đã học trực tuyến, học tập có hướng dẫn, dạy bù các tiết học, môn học mà nhà trường triển khai chưa đảm bảo trước khi tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục mới.

+ Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch giáo dục nhà trường đảm bảo hoàn thành kế hoạch thời gian năm học có chất lượng và đồng bộ về nội dung chương trình môn học/hoạt động giáo dục các khối lớp. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong thời gian này, các nhà trường không tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường cho đến khi có hướng dẫn mới; tổ chức lịch học theo các khung giờ tránh tập trung đông người. Tùy vào điều kiện thực tế của mỗi đơn vị có thể tổ chức dạy học nhiều hơn 6 buổi/tuần, ưu tiên bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo cho học sinh còn hạn chế về kết quả học tập, nhất là học sinh vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; có giải pháp hỗ trợ học sinh học tập, duy trì sĩ số học sinh không để học sinh nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn, vì học lực hạn chế.

+ Rà soát những học sinh của đơn vị đang ở ngoài tỉnh trong thời gian qua tham gia học trực tuyến, học tập có hướng dẫn thông qua các phương tiện thông tin tại các lớp học trên địa bàn tỉnh, kịp thời lập danh sách và báo về Sở (qua Phòng GDTrH) những trường hợp học sinh không tiếp tục học được trước ngày 19/9/2021.

2.2. Tổ chức dạy học trực tuyến hoặc dạy học có hướng dẫn:

– Các cơ sở giáo dục rà soát, đánh giá lại việc triển khai dạy học của đơn vị theo phương án dạy học trực tuyến, học tập có hướng dẫn tại Công văn 1513/SGDĐT-GDTrH ngày 03/9/2021 của Sở GDĐT. Trong đó, cần khắc phục các hạn chế, tồn tại và thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Sở GDĐT tại Thông báo số 106/TB- SGDĐT ngày 14/9/2021 của Sở GDĐT về  kết quả kiểm tra việc triển khai các phương án dạy học đối với giáo dục trung học trong tình hình dịch bệnh COVID-19, năm học 2021 – 2022.

 – Tập trung chỉ đạo tổ chuyên môn/nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng nội dung giảng dạy, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học sinh (kiểm tra thường xuyên) phù hợp với từng phương án dạy học và năng lực tiếp thu của học sinh, đặc biệt quan tâm đến đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh lớp 6, lớp 10. Trong đó, với hình dạy học trực tuyến, cần xây dựng tiết học, giờ học trực tiếp không kéo dài thời gian như học trực tiếp trên lớp để đảm bảo sức khỏe, tâm sinh lý học sinh khi phải tiếp xúc với máy tính, điện thoại; giáo viên cần tăng cường giao nhiệm vụ cho học sinh trước khi học, tăng cường tương tác, giải đáp khó khăn, thắc mắc của học sinh trong quá trình học.

– Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương để triển khai các hình thức dạy học này phù hợp, đảm bảo việc thực hiện nội dung chương trình giáo dục của nhà trường theo kế hoạch.

2.3. Tổ chức dạy học kết hợp nhiều hình thức (trực tuyến kết hợp với trực tiếp; trực tiếp kết hợp với dạy học có hướng dẫn; trực tuyến kết hợp với dạy học có hướng dẫn,..):

Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, nguyện vọng của học sinh và  tình hình đội ngũ giáo viên của nhà trường, các nhà trường chủ động tổ chức kết hợp các hình thức dạy học một cách linh hoạt. Cách thức, nội dung triển khai từng hình thức dạy học được áp dụng tại Mục 2.1, 2.2 của Công văn này, đồng thời nhà trường phải lòng ghép, tích hợp khoa học, hợp lý các hình thức dạy học này trong kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Xem Công văn chi tiết:  tại đây