Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm và hoạt động thu chi sai quy định

Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm và hoạt động thu chi sai quy định

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 443/BGDĐT-KHTC ngày 02/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm và hoạt động thu, chi sai quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị: 1. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 1060/SGDĐT-KHTC ngày 21/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện các khoản [...]